Niniejsza Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób korzystających z serwisów https://piotrborwin.pl oraz https://edu.piotrborwin.pl, zwanych dalej Użytkownikami. Niniejsza Polityka prywatności prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikające z przepisów prawa). Polityka prywatności jednocześnie zawiera informację objęte obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

  [1] POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Administratorem danych jest Humanatura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 10a KRS 0000871676, NIP: 727-284-65-13, REGON: 387599669. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a w przypadku dokumentacji w formie papierowej – w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.
   2. Dla interpretacji terminów stosuje się definicje zawarte w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Serwisu Internetowego https://piotrborwin.pl oraz https://edu.piotrborwin.pl.
   3. Terminy niezdefiniowane w Regulaminie należy interpretować zgodnie z ich potocznym znaczeniem najbardziej odpowiadającym kontekstowi w jakim zostały użyte.
   4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.
   5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
   7. Dane osobowe podawane przez Ciebie w formularzach na naszych stronach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  [2] ADMINISTRATOR DANYCH

  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie,  dokonujesz rezerwacji sesji i konsultacji na mojej stronie lub dokonujesz zakupu w moim sklepie, to przetwarzamy Twoje dane jak:
   1. informacje, które Użytkownik podaje podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej takie jak Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia profilowe, nazwę firmy, adres IP;
   2. Cookies (tzw. ciasteczka);
   3. informacja o przeglądarce użytkownika;
   4. informacje o wizytach i korzystaniu z tej witryny przez Użytkownika, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
   5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
   6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
   7. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
   8. wszelkie inne dane osobowe, które dobrowolnie nam przesyłasz.
  2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinary.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług. Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki przetwarzane są twoje dane osobowe:
    1. gdy wypełniasz formularz rezerwacji na bezpłatną konsultację na mojej stronie, to do realizacji rezerwacji potrzebuję twoje dane. Potrzebuję użyć systemu rezerwacyjnego. Po umówieniu pierwszej sesji, potrzebuję zapisać Cię do kalendarza i wysłać automatycznego maila z informacjami na temat zasad współpracy, W każdym z tych etapów dochodzi do przetwarzania danych. Jeśli opłacisz sesję potrzebuję wystawić Ci rachunek lub fakturę. W moim przypadku za opiekę nad księgowością odpowiedzialne jest biuro online. Aby wystawić dokumenty księgowe muszę znów przetworzyć dane i przesłać je do naszego dostawcy usług księgowych. Jest jeszcze kilka procesów związanych z obsługą rezerwacji. Posiadamy odpowiednie umowy w ramach, których moi dostawcy usług są prawnie zobowiązani do tego, żeby Twoje dane były bezpieczne i nie były wykorzystane w innych celach niż tylko w realizacji Twojego zamówienia. Oczywiście masz możliwość niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych – jednak bez tego nie mogę świadczyć dla ciebie moich usług. Niestety nikt nie może.
   4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
    1. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli np. zapisałeś się na newsletter;
    2. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą np. jeżeli zapisałeś się na webinar;
    3. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą np. jeżeli zapisałeś się na sesję ze Specjalistą.
   5. przekazania Twoich danych osobowych do PAYNOW (mElements S.A.) lub PayU S.A.. (Operatorzy płatności) oraz mBanku S.A. („Bank”) w związku z:
    1. świadczeniem przez Bank oraz Operatora płatności na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    2. obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    3. w celu weryfikacji przez Bank i Operatora płatności należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
     6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   6. Przekazania Twoich danych osobowych do TidyCal (Sumo Group Inc.) (Dostawca systemu rezerwacji) w związku z:
    1. Świadczeniem przez dostawcę usługi udostępnienia infrastruktury do rezerwowania sesji i konsultacji ze mną.
   7. Gdy wypełniasz formularz zamówienia w moim sklepie internetowym czy za pomocą innych portali aukcyjnych – do realizacji zamówienia potrzebuję twoje dane. Najczęściej wystarczą takie jak w punkcie 1. Zamówienie jest dla Ciebie pakowane, wysyłane, wystawiana jest faktura zamawiany kurier. W każdym z tych etapów musi dojść do tego strasznego przetwarzania danych. Np. aby firma kurierska wiedziała gdzie ma dostarczyć zamówienie – twoje dane muszą opuścić naszą firmę i zostać przekazane do kuriera z którym mam podpisaną odpowiednią umowę.  Ponieważ zdecydowana większość produktów i usług świadczonych przeze mnie jest świadczona zdalnie, automatycznie podczas zakupu będziesz miał też założone konto Klienta, aby mieć dostęp do swoich zamówień. Oczywiście (tak jak w punkcie 3) masz możliwość nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – jednak bez tego nie będę mógł świadczyć dla ciebie swoich usług. 
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Serwis innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   1. mBank S.A.
   2. Paynow (mElements S.A.) i PayU S.A. – Operatorzy płatności.
   3. TidyCal (SumoGroup Inc.) – Dostawca systemu rezerwacji
   4. Google Calendar (Google Ireland Limited) – kalendarz spotkań
   5. Paddle.com Market Limited – Przypomnienia smsowe o spotkaniach
   6. Fakturomania Sp. z o.o. – Obsługa księgowa
   7. Mailerlite Limited – Obsługa mailingu i automatycznych wiadomości mailowych
   8. Baselinker Sp. z o.o. – Obsługa zamówień, rozliczeń i wystawianie rachunków i faktur
   9. Celonis Inc. – Integracja informacji pomiędzy tymi wszystkimi aplikacjami
  5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Piotr Borwin: [email protected]
  6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło na jej podstawie, przed cofnięciem zgody
  11. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, a dane osobowe zostały przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  14. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  [3] PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

  1. Należy pamiętać, że dane osobowe, które pozyskujemy od użytkowników będących mieszkańcami EOG albo na ich temat mogą być w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności przekazywane oraz przetwarzane i przechowywane poza granicami EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych poprzez transfer danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google, Serwisy te przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat, co oznacza, że zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony.
  2. Do kwestii prywatności naszych użytkowników podchodzimy poważnie, dlatego podejmujemy kroki w celu ochrony dotyczących ich informacji, w tym w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych, zgodnie ze standardami UE.
  3. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Serwisem, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Serwisem.
  4. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku lub Operatora płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub Operatora płatności na rzecz Serwisu.
  5. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku lub operatora płatności w celu weryfikacji przez Bank lub Operatora płatności należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Bankiem lub Operatorem płatności.

  [4] PLIKI COOKIES

  1. Witryny https://piotrborwin.pl oraz https://edu.piotrborwin.pl używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz spółki pod firmą Humanatura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu optymalizacji działań.
  5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, itp. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, itp. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, itp. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. Poniższa lista wyszczególnia wszystkie pliki cookies, jakie wykorzystujemy w naszym serwisie:

    Plik cookieOpis
    apbct_cookies_testCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
    apbct_headlessCleantalk set this cookie to detect spam and improve the website’s security.
    apbct_page_hitsCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
    apbct_pixel_urlClean Talk sets this cookie to make WordPress anti-spam cookies, e.g., spam on forms and comments.
    apbct_prev_refererFunctional cookie placed by CleanTalk Spam Protect to store referring IDs and prevent unauthorized spam from being sent from the website.
    apbct_site_landing_tsCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
    apbct_urlsCleanTalk Spam Protect sets this cookie to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
    apbct_visible_fieldsCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site’s comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
    cookielawinfo-checbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Analytics”.
    cookielawinfo-checbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category „Functional”.
    cookielawinfo-checbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Other.
    cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category „Necessary”.
    cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Performance”.
    CookieLawInfoConsentCookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
    ct_checked_emailsClean Talk sets this cookie to prevent spam on the site’s comments or forms.
    ct_checkjsClean Talk sets this cookie to prevent spam on the site’s comments or forms.
    ct_fkp_timestampClean Talk sets this cookie to prevent spam on the site’s comments or forms.
    ct_has_scrolledCleanTalk sets this cookie to store dynamic variables from the browser.
    ct_pointer_dataCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site’s comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
    ct_ps_timestampClean Talk sets this cookie to prevent spam on the site’s comments or forms.
    ct_screen_infoCleanTalk sets this cookie to complete an anti-spam solution and firewall for the website, preventing spam from appearing in comments and forms.
    ct_timezoneCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
    elementorThe website’s WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
    IDEGoogle DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile.
    TESTCOOKIESENABLEDDescription is currently not available.
    test_cookiedoubleclick.net sets this cookie to determine if the user’s browser supports cookies.
    uael-time-to-run-14d163f5Description is currently not available.
    uael-timer-recinterval-14d163f5Description is currently not available.
    uael-timer-recStartTime-14d163f5Description is currently not available.
    viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
    VISITOR_INFO1_LIVEYouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface.
    VISITOR_PRIVACY_METADATAYouTube sets this cookie to store the user’s cookie consent state for the current domain.
    YSCYoutube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages.
    yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos.
    yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos.
    yt.innertube::nextIdYouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
    yt.innertube::requestsYouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
    _fbpFacebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website.
    _gaGoogle Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.
    _ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
    _gcl_auGoogle Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
    _hjSessionUser_*Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site.
    _hjSession_*Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site.
  6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
   http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

    [5] OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

    1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

    Pobierz ->  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

     

    [6] USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

    1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).